Akademik

Ekran Resmi 2016-07-31 13.09.34

YAYINLAR

Ekran Resmi 2021-02-12 00.38.35

2022: “Les Balkans: une priorité de la puissance émergente turque”, Diplomatie, No. 117, Sept.-Oct. 2022, ss. 64-65.

2022: “Çin Halk Cumhuriyeti-Fransa İlişkileri: Yükselen Güçle İşbirliği ve Rekabet”, 21. Yüzyılda Bütün Boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Nobel, 2022, ss. 1305-1338. ISBN: 978-625-417-870-2

2021: “Ukraine-Turquie: un partenariat à multiples facettes”, Conflits, Novembre-Décembre, No 14, ss. 17-18. https://www.revueconflits.com/ukraine-turquie-un-partenariat-a-multiples-facettes/

2021: “Les relations entre la Turquie et l’Union européenne: un nouveau départ est-il envisageable?”, Annuaire français de relations internationales (AFRI) – 2021, Cilt 22, ss. 447-456, AFRI 2021-Turquie-Union européenne

2021: “La politique ouïghoure de la Turquie: contraintes et ambivalences”, Diplomatie, No. 110, Temmuz-Ağustos 2021, ss. 62-63.

2021: “Ticaret Savaşları Işığında 21. Yüzyılda Çin-ABD İlişkileri”, Beril Dedeoğlu’na Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-8400-43-0, ss. 147-174.

2021:  Global South and Emerging Powers, (ed. Tolga Bilener, Burç Aka), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 235 s. ISBN: 9789750641091

Chapter 2. East Asia’s (Re)Emerging Dragon: People’s Republic of China, ss. 31-60.

Chapter 3. China-Turkey Relations: Opportunities and Limits of Cooperation in Eurasia, ss. 61-86.

2020: “L’eurasisme turc: de l’Adriatique à la grande muraille de Chine”, Conflits, Kasım-Aralık 2020, No. 30, ss.  48-50.

2020: “Relations Chine-Turquie: Ambitions et limites de la coopération économique”, Asie.Visions, No 116, IFRI, Ekim 2020 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/bilener_turquie_chine_2020.pdf

2020: Kültepe Tabletlerine Göre Eskiçağ Anadolu’sunda Diplomasi ve Uluslararası Antlaşmalar, İstanbul, Selenge, 174 sayfa, Mart 2020, (Efe Sıvış ile). ISBN: 978-605-4944-15-6

2020: “Türkiye-ABD Askerî İlişkileri”, Türk-Amerikan İlişkilerinde Değişen Dengeler: Dün-Bugün, (ed. Efe Sıvış), İstanbul, Libra, ss. 75-112. ISBN: 978-605-7884-85-5

2019: “Dış Politika Analizinde Yumuşak Güç-Keskin Güç Karşılaştırması: Çin Örneği”, The Turkish Yearbook of International Relations, Cilt 50, ss. 207-221. https://sbfdergi.ankara.edu.tr/dergi/tybook/50/10.–Yumusak-Guc.pdf

2019: “Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme”, OPUS, Yıl: 9, Cilt: 13, Sayı : 19, Eylül 2019 (Dr. Belgin Kaygan ile). dergipark.org.tr/opus/issue/46281/571234

2019: “La Turquie et la Chine: de plus en plus proches?”, Orients stratégiques, Sayı 9, Temmuz 2019, L’Harmattan, ss. 145-156, La Turquie et la Chine: de plus en plus proches?

2019: La Turquie et la Chine: une nouvelle convergence en Eurasie?, 2019, 334 sayfa, Paris, L’Harmattan, ISBN: 978-2343179223 editions-harmattan.fr/index.asp

Ekran Resmi 2019-06-20 22.24.02

2018: “John Paul Lederach”, Barış Çalışmaları, Adres Yayınları, İstanbul, 2018, ss. 506-532.

2017: “Neo-functionalist Regional Integration Theory Put to Test in Asia: New Regionalism around India and ASEAN”, Insight Turkey, Vol. 19, No. 4. India and ASEAN

2017: “Seyahat Belgelerinin Yakın Geçmişi”, #tarih, Kasım 2017, Sayı: 42, ss. 16-17. Seyahat Belgeleri

2017: “Arakan Müslümanları: Ülkenin ‘yerli yabancıları’ “, #tarih , Ekim 2017, Sayı: 41, ss. 14-16. Myanmar

2017: “Doğu Asya’da Yeni Dengeler, Yeni Riskler”, Sosyal Demokrat Dergi, No. 79-80, Temmuz-Ağustos 2017. Doğu Asya_da Yeni Dengeler

2017: “Çin’i Anlamak, Çin ile İş Yapmak” – 2025’e Doğru Çin Konferansı Sonuç Raporu, TÜSİAD Yayınları. http://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/download/8551_b8b4989fc71d904110a7214db7e4879a

2016: “İnsancıl Diplomasi: Kavramlar ve Tartışmalar Işığında Kanada Örneği “,  Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar (Ed. Gaye Aslı Sancar),  Beta,  ss. 51-83.  insancildiplomasi

2015: « Arap Baharı Sonrası Mısır Dış Politikası », İ.Ü. SBF Dergisi, No. 51. tolgabilener.files.wordpress.com/…/arap-bahari-sonrasi-misir-dis-politikasi.pdf

2013: « La Turquie et le processus de paix au Proche-Orient : acteur ou témoin ? », Laboratoire de l’IRSEM, no. 13. defense.gouv.fr/…/Laboratoire IRSEM n°13.pdf

2013:  “Demokrasinin Yeni Eşiği: Herkes için Evlilik”, Kaos GL Dergi, Sayı: 129, ss. 20-22., kaosgldergi.com/dosyasayfa.php

2011:  « Çoğunlukçu Kurumsallaşan Parlamenter Rejim: Hindistan » , Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011. hindistan

2010:  « La mer Noire et l’enjeu maritime », Conflit et Sécurité dans l’espace mer Noire, Editions Panthéon-Assas, Paris, 2010. MerNoire

2010:   « Le rôle de la Turquie comme une puissance de la mer Noire », Conflit et Sécurité dans l’espace mer Noire, Editions Panthéon-Assas, Paris, 2010.

2007: « Ukrayna Dış Politikası’nı Etkileyen Unsurlar », Karadeniz Araştırmaları, İlkbahar dergipark.ulakbim.gov.tr/…2669/5000049988

2007:    « Les Détroits: Atout stratégique majeur de la Turquie », Annuaire français des relations internationales, Centre Thucydide, Paris.  afri-ct.org/…loads/2008/03/51_Bilener.pdf

2006: « Büyük Güçlerin Küresel Güçlerinin Göstergesi Olarak Savaşlar: ABD Örneği », Onuncu Askerî Tarih Sempozyumu Bildirileri, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları. buyuk-gucler-savas

2005:  « La Turquie, les Balkans et la Grèce », Questions internationales, Mars-Avril. la-turquie-les-balkans-et-la-grece

2004: « Büyük Ortadoğu Projesi, G-8, NATO Zirvesi: Nasıl Okunabilir? » , Günışığı, Mayıs. bop-g-8-nato   

2004:    « Ulus-Devlet Olma Sürecinde Ukrayna » , Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, (Ed. Erhan Büyükakıncı), Phoenix Yayınları.

2003: « AB’nin Azınlık Hakları Anlayışı ve AB’ye Bütünleşme Sürecinde Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri », Dünden Bugüne Avrupa Birliği, (Der. Beril Dedeoğlu) Boyut Yayınları, İstanbul. azinlik-haklari